Shure 846 原装線一問

我用了846大約已兩個月, 一路都系用原裝846條長線。

但近日發現自己五短身材, 決定用返條短線

一用之下, 短線高音有少少刺耳, 低音亦潛不下去。

其實係條線太新末開,定兩條線系用不一樣既材料?

回覆 1# frances135

理論上材質一樣,只係你未burn in,burn in咗一段時間,你覺得都係唔得的話就再問啦

TOP

努力中

TOP