STAX L300 , L700 耳牛

有無師兄/ 用家, 發表下意見... 分享一下經驗.

我想入坑。

愛聽清清地女聲Ok,好易放鬆一下,
流行就差少少,帶唔出個節奏,
連擴買一套唔錯配備。

TOP

the membrane easily broke.   can't move it around.

TOP

愛聽清清地女聲Ok,好易放鬆一下,
流行就差少少,帶唔出個節奏,
連擴買一套唔錯配備。 ...
powershing 發表於 2017-7-24 12:49    353x amp + L300 / L700

TOP