Airpods 定手機問題

我而家用samsung a51,用airpods 聼歌/看片的時候音質好choppy。用第二部手機(Samsung a9)就不會出現呢個問題

重新配對試下
有時配對用左條唔夾嘅channel 會無咁順

TOP

都係唔得

TOP