e個問題~我家部機有時都會禁,因為有d程式同佢撞了就會禁~
例如你用gogobox+墨香online ~一起用住無野既~但你調轉`先開墨香再開gogobox就立刻會同樓主一樣重開機機。~
所以我估樓主有程式撞了

TOP