xp自動關機= =

用用下果陣無啦啦會關機
但係唔係無啦啦成個畫面黑左
係好似平時關機咁 登登登聲咁樣登出電腦= =
點解既

家中有幾多部pc? 有冇無線router?
有冇set schedule (控制台>排定的工作)

[ 本帖最後由 shift2 於 2009-10-26 13:26 編輯 ]

TOP