windows 7 update問題!!

重新裝完7pro x64
碟係用iso to USB 安裝的
我有正key
180個更新 全失敗
(下載了成70分鐘)

我未啟用個win有無關係呢??
用過好多方法都唔得

有無咩辦法解决到!!

唔好一次過update囇,十個十個咁去update

TOP