win8 update 不能開機

Avlhtw3zn5C2Xoz8O8NsCv_0uRms9cF7V-XgbMbXtBr5 (1).jpg
2015-7-3 12:39


等咗幾個鐘都無反應
熄機再開 都停在此畫面

謝謝告知怎解救

試 Presss "Reset" button reboot PC->Press "Shift" + "F8"  key.

TOP

等過夜
唔得ge話就reset制

TOP

thanks

call cs 搞掂

TOP