win 10有冇limited network access呢個bug?

而家win8.1成日都再 limited network access呢個bug,而且我確定係系統問題,試咗好多解決方法都唔得,想問有冇ching有呢個情況而又升咗win10,想知會唔會解決咗呢個bug?

系統問題?
肯定唔係WiFi card有問題?

TOP

試咗半年,係用8.1先出事,D外國佬都有呢個情況。

TOP