Upgrade 咗Win10, 電腦不斷發出 "叮" "叮" 聲

自從由Win 7 up 去Win10後,  電腦不斷發出 "叮" "叮" 聲, 曾經停咗一段短時問, 現在又出現. 去Youtube睇片同聽MP3都出硯"叮" "叮" 聲, 又見唔到有error message . 求救!