North Bridge: AMD 880G 熱到嘔

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

熱到嘔係正常
但係未見過熱到hang
你用緊邊款CPU HSF? 吹唔吹到北橋?

TOP