HDD問題

岩岩重裝WIN 10落隻新SSD
之後插另一個HDD
BIOS DETECT 到插左
但WINDOWS 搵唔到
入埋去我的電腦->管理->磁碟管理都係搵唔到
我想問係咩事?

岩岩重裝WIN 10落隻新SSD
之後插另一個HDD
BIOS DETECT 到插左
但WINDOWS 搵唔到
入埋去我的電腦->管理->磁 ...
ay2567 發表於 2016-10-3 11:14


我試過一次又是如此裝win10落新ssd時拔走舊hdd,但裝完插回舊hdd就認不到,最後在磁碟管理左邊條bar見到,但要格式化才出現,樓主你找一找,如有重要資料請先在第2部腦備份,或同時插兩隻碟重裝一次windows

TOP

入面有資料就右見比番個d.e.f路徑佢
就ok.....

TOP

重要資料緊記不要格式化,
只要比個盤符(路徑) 就可
用回舊資料,小心

TOP