cpu風扇開機時唔轉

早排cpu散熱風扇經常開機時唔轉,
底板BeeBee響警告;
到著機後先慢慢加速至正常速度, (風扇是三針冇控速的)
心諗可能是風扇老化 (其實只用左兩年多);
早兩個月換了另一把;
到呢幾日又出現同樣問題,
咁多數係底板問題嗎? 先謝

可能天氣冷, 你底板 set 咗 低過 x 度關風扇
所以要到cpu 升温先開風扇

TOP

可能天氣冷, 你底板 set 咗 低過 x 度關風扇
所以要到cpu 升温先開風扇
raym123 發表於 2019-2-1 13:14

Thanks.
但應該唔似, 因一直用左兩年多,
都係一開機就全速轉;
係近呢排先有呢個問題,
同埋近幾日天氣都唔算冷吧?!

TOP

到著機後先慢慢加速至正常速度, (風扇是三針冇控速的)
心諗可能是風扇老化 (其實只用左兩年多);
早兩個月換了另一把;
到呢幾日又出現同樣問題,
咁多數係底板問題嗎?
mingsmac 發表於 2019-2-1 08:55


板載風扇電路穩流電容衰弱(老化)病狀, 電容儲電效能弱化
換N個風扇都無幫助, 有保送保, 無保維修
又或, 直接由電源器(火牛)供電

樓下繼續///

TOP

主機板問題,換風扇都無用

TOP

同我琴晚一樣。

Cpu 風扇唔 work,之後試插左好幾個 port都唔得。

過十分鐘插落某一個 fan port 又得番。

塊板都用左4年

via HKEPC IR Pro 3.4.0 - Android(2.3.4)

TOP

BeeBee響 二可能係RAM

TOP