win10強制關機

win10強制關機 唔係斷電

係正常關機果個步驟 仲會話工作進行中 係咪要強制熄機

唔似window 10更新 無load任何野 平時有做更新

有咩其他可能性?

似中左毒

TOP

佢有寫係咩o野程式用緊

TOP