TOP

個Win10 sound driver最新嗰個係今日喎(13/6/19),試過未?
wyhui5124 發表於 2019-6-13 18:57


感激提示,今日返去再試

TOP

新driver (13/6/19) 一樣唔WORK,最後用藍芽喇叭暫時解決

再講多一次,垃圾Win10

TOP