windows 7 0x80072f8f

我部機洗完機之後入WINDOW KEY,之後佢就跳左0x80072f8f,
但係我已經調完時間,但係都係唔得,想請問各位師兄有咩方法解決,
部機係原本WINDOW7 然後UPDATE左WINDOW10

direct download win10 tool to create USB flash drive to install new win10, use your win7 key to activate win10

TOP

要視乎樓主想用返 WIN10 定裝 WIN 7

TOP

最好用返WIN7

TOP

但如果無辦法就WIN10都可以

TOP