Win10的話,有第部機咪插隻碟過去試,用落第部機無藍畫面就即係hardware/hardware driver問題,成日唔同原因藍畫面其實hardware出問題機會唔細

TOP