TC用單fan同雙fan效果大約差幾多?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 賓尼._. 於 2009-9-7 20:21 發表
係唔係都係2度左右?如果我用delta 3頁,2隻同一隻,2隻會唔會feel到嘈好多?

真係一、兩度噤大把!不過玩開散熱,都知嗰一、兩度幾值錢?

TOP

你試下咪知囉

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

以我用在IFX-14 0既經驗....

係比吸塵機或者大功率風筒嘈少少姐

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP