[散熱器] Lian Li PC-Q09FN and PC-Q19 有乜 CPU HS Fan 好用

我打算用 Intel i5 4460, stock fan (夠位)用得嗎?  定有其他好介紹?
同時我都諗緊決定唔到買邊隻PC-Q09FN and PC-Q19

q19啦, 可以上到顯卡

TOP

回覆 2# 洋蔥包

Thx.  a  lot ! 全世界冇Q19 , 所以買咗PC-Q09FN
現在條USB 3.0 20pin cable 又粗又硬, 頭痕中,走線問題

TOP