vx2260wm,2209WA,G2200邊個好?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

lg w2261V...很好~~
好過vx2260wm

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

I have vx2260wm and 2209WA.

I love 2209WA

TOP

原帖由 ABAQUS 於 2009-3-6 22:29 發表
I have vx2260wm and 2209WA.

I love 2209WA


點better法
有冇相可以比較下?

TOP

原帖由 liar_p 於 2009-3-7 12:40 AM 發表


點better法
有冇相可以比較下?

相講真睇唔到咩野係靚..
呢D野要親身的

TOP

原帖由 ABAQUS 於 2009-3-6 22:29 發表
I have vx2260wm and 2209WA.

I love 2209WA

爬文後我最終揀2209WA
有3張$300 coupon送
將於星期一(9/3/09)收貨

TOP

有3張$300 coupon送

TOP

原帖由 5fan 於 2009-3-7 13:29 發表

爬文後我最終揀2209WA
有3張$300 coupon送
將於星期一(9/3/09)收貨

乜嘢 coupon

TOP

原帖由 5fan 於 2009-3-7 13:29 發表

爬文後我最終揀2209WA
有3張$300 coupon送
將於星期一(9/3/09)收貨


that's mean total $900 coupon

TOP