U2410

老老實實~好似好多人都有問題咁
本來想要u2410
但見到咁多post 都..
如果24 inch 2-3k
大家有咩推介?

老老實實...大把post 講24"

TOP

回覆 1# 的帖子

"好似好多人都有問題咁"
暫時唔係好多渣WO~
不過月中就唔知~我都等緊隻MON送黎~

TOP

老老實實...viewsonic 24"

TOP