VGA TO HDMI CABLE


買左返黎...用唔到...汗
請問各位師兄點用?

VGA is an analog signal signal while HDMI is a digital signal. Hence, VGA signal cannot be converted to HDMI signal natively unless you use an signal convertor.
I think it is a cable for special multiple output display card.

TOP

你呢條應該係vga 轉 色差 cable 黎

TOP

你圖中的線, 跟你的文字所說的 VGA to HDMI 不同,
如果是 VGA to HDMI 線, 係俾 d 播放機之類的用, VGA那邊插 播放機,  HDMI 那邊插電視, 同埋唔係部部機都得的.
如果你是想用在 顯示卡 HDMI 出, Monitor VGA入的話, 那種線係唔得的.

TOP

你講清楚你想咩器材咩接口連接, 大家幫你唸唸.

TOP

你講清楚你想咩器材咩接口連接, 大家幫你唸唸.
kelvinxxxlee 發表於 2010-1-24 14:21順便問吓,我張display咭只有dvi 同 hdmi output,如果想駁電視(舊crt-tv 無hdmi/dvi),有無咩轉線可以用?部舊電視有S-video同色差輸入, thx

TOP

display card 個 HDMI 用來駁 電腦 Mon,
display card 個 DVI 用來駁 電視, DVI 轉色差線不難買到.

最好唔好調轉用個 HDMI 駁舊電視, 在大陸係有 HDMI 轉 色差的線賣的, 但係多數用唔到的.

TOP

display card 個 HDMI 用來駁 電腦 Mon,
display card 個 DVI 用來駁 電視, DVI 轉色差線不難買到.

最好 ...
kelvinxxxlee 發表於 2010-1-24 14:49


如果電腦mon無hdmi,係唔係就咁加個"hdmi->dvi"轉頭就得?

TOP

順便問吓,我張display咭只有dvi 同 hdmi output,如果想駁電視(舊crt-tv 無hdmi/dvi),有無咩轉線可以 ...
top123 發表於 2010-1-24 14:36

感你要用個DVI=>VGA頭,通常DisplayCard買時有跟
不過要留意DVI唔可以係DVI-D

TOP