22' LED Mon-- benq 定 viewsonic

個mon 壞左,睇中benq v2220h 同viewsonic vm2250wm,邊隻好d?

viewsonic

TOP

我就玩開Viewsonic啦,so far 用過/幫人出過不下30隻,無投訴

TOP

viewsonic x2

TOP

must viewsonic
benq sucks!

TOP

係唔係錯左版@@?

TOP

用viewsonic都是用benq好
如果用viewsonic,不如買Samsung,viewsonic50%是Samsung做

TOP

viewsonic係三叔代工???

睇畫質完全唔似既??

TOP

本帖最後由 zoin0000 於 2010-9-29 11:20 編輯

Viewsonic只是貼牌的品牌,話美國,其實是台灣
誰代工的, 品質怎樣大家都知(90%是內地代工)
你要知LCD,LED面板是誰出

TOP

垃圾牌子平得小小,吸引真是很嗎!?
換來不停要去修理,不過可以上網大罵

TOP