mx279h

唔識放相  唯有就咁嗡下
本身用緊24“idtv  一早想換mon
有捻過2k  但ps4又行唔到  電腦又用緊5770  於是放棄
無咩目標咁行下睇下   見到呢部野幾靚仔  就放底2290
唔係高玩  無咩要求   但呢部野條邊真係好幼   同本身24“果部一樣咁大。。。