hdmi 線問題

我個mon係idtv, hdmi係1.3, 而張display card係2.0b, 咁條hdmi線點買?

另外我諗住繼續用win7, 用hdmi又洗唔洗裝driver? 求各c兄指點, thx

1. 見到HDMI線就可以買
2. HDMI無Drivers可以裝

TOP

有現成就用現成 (唔使理 1.4/2.0), 求其拍條 20~30 羊的品牌 hdmi 2.0

TOP

即係隨便買就得
你mon得1.3的話, 唔理你買乜線, 張卡都只會出1.3

TOP

thx各c兄回覆

TOP

原來有分大細頭,有冇c兄可以指教吓點知張顯卡係大定細頭?

TOP

原來有分大細頭,有冇c兄可以指教吓點知張顯卡係大定細頭?
DEEJAY 發表於 2020-8-14 16:19   

TOP

回覆 7# happychanbb
Screenshot_20200814_163722.png
2020-8-14 16:37

咁呢個應該係大頭?

TOP

回覆  happychanbb

咁呢個應該係大頭?
DEEJAY 發表於 2020-8-14 16:38


冇錯, 大頭

TOP

我想買Inno3D GeForce GTX1660 SUPER Twin X2 6GB GDDR6呢張c兄可否幫眼睇多次,thx

TOP