[SD/MMC] 東豬隻WIFI SD掂唔掂

跟機張16死左, 想買張32GB, 舊款相機又冇WIFI, 諗左比多百零入呢張...

唔係部部機都夾, 最好問問有無得試先買.

TOP

回覆 1# daoding3

Ching, check below.

    http://www.toshiba-sdcard.com/compati/compatibilitylist.pdf

TOP

回覆  daoding3

Ching, check below.
ltho3k 發表於 2015-4-27 10:39


Thanks very much!!

TOP