MSI U100 @ MAC 輸入法問題 ...

最近每次開機個輸入法都得番 英文, 無左 OpenVanilla, 要次次走去set番,

請問有冇人有呢個問題? .....

已經用過呢個 solution 但第1行佢話 " No Such Dir ...."

TOP