SORRY發錯區

本帖最後由 Eric12 於 2014-11-14 15:26 編輯

壞的HDD碟片, 左邊厚的640GB, 右邊薄的250GB, 可以用來做乜好呢?
已知只有砂輪機及反光鏡片
諗住用來做散熱片

HDD 碟片

Snap78.jpg
2014-11-14 21:04