ecmd.exe

請問有無ecmd.exe命令列表?

ecmd.exe 是 nod32 病毒資料庫更新器的 command line mode.
一般來說, 我們都只會指示它進行 update, 命令如下

ecmd.exe /update

TOP