Scandisk Micro SD咭保養

請問Scandisk Micro SD咭保養是否仍由Microwork保用?
如果冇左張單同包裝仍有效嗎?
要去那裡維修?

目前我們並無代理此品牌產品,多謝貴客查詢。

TOP