MATX CASE SG04/PC-V351??

本身想轉sg04多d...但自己用緊風神鍛...好似要換fan先用到,,

同埋ching 有無咩其他推介..最緊要細,有2個3.25位就足夠

用緊I7 DISPLAY GTX260+