永諾引閃器 YN-622C-TX 跟 YN-622C E-TTL II 可否高速同步?

永諾引閃器 YN-622C-TX 跟 E-TTL II 可否做到離機高速同步?
例如1/8000S, 因為之前用過 RF-603, 1/300S開始有黑邊了.

兩隻都E-TTL應該有高速同步1/8000秒格,603
都冇E-TTL

TOP