A7副廠燈…求推介…

補燈用…唔使大燈…
大陸牌都得…如美科…最好可以同M43共用…謝謝

咁可能只有單腳,無TTL 個D 。

TOP

咁可能只有單腳,無TTL 個D 。
lv123 發表於 2015-9-2 22:47    咁買個a7用到既算.......

TOP