A7R2 設計問題?

PROOF: Sony A7Rii Design Flaw & camera failure due to External Heat-Shield wicking


https://youtu.be/dQbN9Ymm1Wk

唔明。唔識聽佢講乜

TOP

簡單D,,,即係話佢過熱.............

TOP

回覆 3# z888888


    啊...如果講拍片..基本上我唔拍.可以冇視.但都希望SONY攪好D.

TOP

回覆 4# wingkps2


    岩岩更新個軟件唔係針對過熱問題咩?

TOP

回覆 5# z888888


    我都冇用過拍片.所以唔知啊.

TOP

回覆  z888888


    我都冇用過拍片.所以唔知啊.
wingkps2 發表於 2016-8-25 14:03    你有機,拍下片咪知囉

TOP

回覆 7# 必思


    都冇興趣,搵咩拍啊...
你叫我就咁拍半個鐘.真係唔知拍咩

TOP

回覆  必思


    都冇興趣,搵咩拍啊...
你叫我就咁拍半個鐘.真係唔知拍咩 ...
wingkps2 發表於 2016-8-25 14:07


著住部機睇下幾耐先死之嗎,理得你拍乜

TOP

唔明。唔識聽佢講乜
wingkps2 發表於 2016-8-25 13:40

機內外溫差大時, D濕氣有機會入左部機而壞機.

TOP