Ching有冇單邊袋介紹下

男用,1k內

呢d袋唔好裝到漲卜卜又岩自己心水就得

我有個PD sling 5L擺到一機三鏡但都唔係成日用

單邊最好用都係環保袋

TOP

TOP

回覆 3# ahshing

長沙灣門市服務暫停
暫時網購

TOP

回覆  ahshing

長沙灣門市服務暫停
暫時網購
usei 發表於 2021-11-23 14:19


望下呢兩間
https://www.price.com.hk/product.php?p=397075

TOP

呢d袋唔好裝到漲卜卜又岩自己心水就得

我有個PD sling 5L擺到一機三鏡但都唔係成日用

單邊最好用都係環保 ...
必思 發表於 2021-11-21 23:03    都有用過一排

TOP

Thanks all

TOP