mon貼基本上你去邊個手機市場都大把, 賽格後面條街, 成條都係, 咩龍勝之類...
不過....你下午幾點先? 果度5點幾已經落緊閘....6點d人就消失晒

TOP