HTC one xl 屏幕偏黃

買番離用用下先覺, 有冇ching都有偏黃, 唔知htc會唔會維修

買番離用用下先覺, 有冇ching都有偏黃, 唔知htc會唔會維修
ericyik 發表於 2012-5-13 22:21


我用過兩部One XL都冇偏黃問題。
我諗你部機應該未過14日,如有問題快d去換機啦!

TOP

最衰部機比個太迫既one x弄掉了少少油, 我諗one2free未必肯換

TOP

最衰部機比個太迫既one x弄掉了少少油, 我諗one2free未必肯換
ericyik 發表於 2012-5-13 22:59


拎左去換先,台check得冇咁緊(當然唔係咁明顯啦)。

TOP