LG 4X NFC 天線問題(蓋後面)

本帖最後由 sonic64 於 2012-7-23 22:49 編輯

昨日買了機,我昨日好地地,玩到8達通(試過兩張野,就一定有反應,和old卡無反應)

今日無聊再試,已經讀唔到........找下條線天線,原來蓋後面....寫住唔好damage...........我壞疑個天線壞左(你折個外蓋出來,我深信一定會灣少少)

個機有2張貼紙.....用LG 個apps,唔知點試.......

各位師兄教教我點試到NFC (當8達通apps有問題)?  假如天線死左.....去換...........點搞.........但換完我深信呢個係設計問題,好快又........

假如今次係拆蓋(一定會灣少少架啦),整壞個NFC天線.........呢個係設計問題....點換都死架wo?

昨日買了機,我昨日好地地,玩到8達通(試過兩張野,就一定有反應,和old卡無反應)

今日無聊再試,已經讀唔到... ...
sonic64 發表於 2012-7-23 22:46

正常拆蓋係5會整壞個NFC天線..(會小小灣地)..試下用其他有NFC既卡..
一係再試下用"快拍NFC"呢個APPS..

TOP

回復 2# 友達正傳快拍nfc 找唔到

TOP

回復  友達正傳快拍nfc 找唔到
sonic64 發表於 2012-7-23 23:37

hERE FOR YOU~
http://apk.gfan.com/Product/App288186.html

TOP

乜4X拆蓋會整到個NFC天線..(會小小灣地)架咩???有無圖睇???考慮買唔買4X中.......

TOP

乜4X拆蓋會整到個NFC天線..(會小小灣地)架咩???有無圖睇???考慮買唔買4X中....... ...
jackowai 發表於 2012-7-25 11:32    其實好多機都係做係後蓋.... 就連韓版NOTE 同埋NEXUS "S" 都係呢個DESGIN

日系機亦好多都係

TOP

乜4X拆蓋會整到個NFC天線..(會小小灣地)架咩???有無圖睇???考慮買唔買4X中....... ...
jackowai 發表於 2012-7-25 11:32


不少機的NFC天線在機蓋, 正常不會有影響.
蓋出問題易過天線

TOP

本帖最後由 大面人 於 2012-7-25 17:51 編輯

有冇可能係機入面要嚟連接機蓋NFC天線嗰兩個接觸點撳咗落去冇彈返上嚟?

TOP