galaxy player 4.2定sony z series???

想買部機用黎聽下歌,上下網,玩下apps咁
想問下邊部機聽歌夠好同埋抵玩
兩部都好似差唔多
sony聽歌好D但係聽閒續航力好差
galaxy player抵玩但係聽閒玩apps會lag機
有冇ching可以幫幫手?
thank you