Lg原廠電

想請問Lg電池原廠電,不論水同行,可以點樣分到真假???部p880好食電,兩粒電都唔夠用,打算上網買粒。見moto啲電可以有認證碼上網查同仿冒標籤。

唔該師兄。