zenfone6無法叉電

返屋企時候仲有45的電量,充電一小時反而跌到32的電量。之後唔敢充電 擔心叉電器問題 跟住就X了。
自動關機之後無法充電,裝上充電器震動一下 顯示一秒請充電的圖標之後就沒反應。
裝上充電器一晚上,第二天完全唔鬱了,都唔顯示了。但是奇怪的是攝像頭附近有D熱 就是叉不進去電。
師兄們 應該點解決?系咪尾插問題?

又一部义唔到

TOP

回復 1 #dengwensi

壞IC
要入廠

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 3# epcsub


    師兄,即系CPU壞左?但系未自動關機時候仲系正常使用。不過就無辦法叉電 系熄機之後就無辦法開機。

TOP

回覆 2# Summer


    其他人都有呢個問題?

TOP

回覆  Summer


    其他人都有呢個問題?
dengwensi 發表於 2014-11-15 13:01    我用左佢都2個月,無呢D事噃。好彩...
不過想問一下樓主平時係點用個電話?會唔會經常叉住電黎打機睇戲咁..??
因為習慣都係35%以下才叉,雖則而家D電好似話唔需要咁,但係我個人覺得,內置電,都係用得小心好D~

TOP

回覆 6# IGO


    開ge程式比較多咯,因為自己開網店,成日都要後臺使用。
另外叉電都比較多,用到50以下就會叉電,其餘都無啦,少打機都少睇電影,
一般都系同女朋友傾計同網店。

TOP