nexus 5x 尿袋問題

剛剛轉機,本身有隻qc2.0尿袋,但發現用住電話差電差得好鬼慢,而家市面上有邊隻尿袋可用盡usb type c?

回覆 1# kwanhongboy

因為原則上5X/6P不支援QC2.0

TOP

用開快差好唔慣

TOP

回覆  kwanhongboy

因為原則上5X/6P不支援QC2.0
cpk 發表於 2016-3-31 18:19


    有, 用盡部機Type C, 5V 3A.  小米20000尿袋 好似output最多係5V 3A.   
QC 2.0 用唔到。 你最多只係食佢5V 2A.  9V, 12V 無你份。

我用緊5X 都照買米米新10000 QC 尿袋, 有快入已方便。

TOP

有, 用盡部機Type C, 5V 3A.  小米20000尿袋 好似output最多係5V 3A.   
QC 2.0 用唔到。 你最多只 ...
getronics 發表於 2016-4-2 14:11

thanks ching

另外我部機用緊時差電會好慢,但唔著mon就好快,師兄部機係咪一樣?

TOP

thanks ching

另外我部機用緊時差電會好慢,但唔著mon就好快,師兄部機係咪一樣? ...
kwanhongboy 發表於 2016-4-2 14:20


   其實唔好充住用。 個觸屏會唔準。 同埋好熱。
傷電傷機。 我發覺用轉頭充電慢過我用 A to C 線。

TOP

其實唔好充住用。 個觸屏會唔準。 同埋好熱。
傷電傷機。 我發覺用轉頭充電慢過我用 A to C 線。 ...
getronics 發表於 2016-4-2 14:46

我常常外出工作,又要用導航,所以好難唔差住用

我都係用a to c線,轉頭冇用過

TOP