Samsung Knox 係咪只得一個電話簿?

用左Knox,整到第二個WhatsApp, Line。

第二個WhatsApp或Line搜尋聯絡人時,係咪會同第一個Whatsapp Line用埋同一個電話簿?

我諗到個問題,如果第二個Line用作私人用途,但佢又會share我個電話簿,咁電話簿入面既人都會睇到我第二個Line

有無師兄可以confirm下?謝

我記得係跟第2個電話簿 但前提你唔好用同一個google帳號 同步同一個電話簿

TOP