Samsung Note5經常斷信號,有冇得整?

買果時斷過1 - 2 次,到宜家有一出升降機同搭地鐵都完全冇接收!
甘樣情況,重有冇得整?
我試過還原廠,換Sim卡,都系一樣唔得

有無試過 換唔同台既Sim卡

TOP

Note 4  我試過相同情況
試下odin手動 更新到 對應板本
可能慢慢 每個更新 試到無事  最新未必係 最好
http://samsung-updates.com/

TOP