Google 帳戶不能同步!

我用 Samsung, 之前試過同步無問題, 但係宜家同步時, 同步日曆和同步聯絡人顯示同步目前遇到問題。不久將返回。幾天都係咁樣

我用 Samsung, 之前試過同步無問題, 但係宜家同步時, 同步日曆和同步聯絡人顯示同步目前遇到問題。不久將返 ...
fredayeung 發表於 2017-7-15 16:15


之前開左省電功能, 所以唔得, 原來要關閉省電功能, 先可以同步, 真奇怪!

TOP