4G第一部機2012年同5G第一部機2019年,只係相差7年時間。

所以美国要整死華為5G,令華為停頓2,3年,到時華為技術已經out,

美国5G已經輸左,為有拖慢華為發展,隔幾年到時美国出6G,

估美国條路咁行,放棄5G發展,隔幾年用6G翻身。

via HKEPC Reader for Android