Samsung Galaxy S21 推出左

我終於可以買Samsung Galaxy S20

S21正式推出,上幾代手機應該會減價

等左好耐

why唔buy华为

TOP

叻~~用上代機王, 慳好多廣告費

TOP

S21一出,刺激S20銷量

TOP

why唔buy华为
爽健美茶 發表於 2021-1-15 17:52    因想睇少啲殘體

TOP

因想睇少啲殘體
wingwingwing 發表於 2021-1-15 21:18

華為是好東西

TOP

華為是好東西
爽健美茶 發表於 2021-1-15 21:23


咁快就要打柴要換

TOP

S21咁快出,之前又話有部大6機會係今年第一部888U
有冇人記得邊部大6機

TOP

S21咁快出,之前又話有部大6機會係今年第一部888U
有冇人記得邊部大6機 ...
marklau 發表於 2021-1-16 18:46吓,人哋好似出咗囉喎。

TOP

S21咁快出,之前又話有部大6機會係今年第一部888U
有冇人記得邊部大6機 ...
marklau 發表於 2021-1-16 18:46    你唔記得係好事。

TOP