Iphone4 電池好快冇電

過了保用,應拿去邊到整

自己換電

TOP

尿袋幫到你... 無辦法, 始終部機都用左年幾2年啦....

TOP

記住粒電有晶片
用山塞電分分鐘玩死自己

TOP

如果自己換,好的電池在那裹買。

TOP

我比多少少好過爆炸

TOP

我而家都好食電..
兩個鐘冇掂過佢由得佢擺起度, 100% -> 89%

TOP

兩個鐘冇掂過佢由得佢擺起度, 100% -> 77%

TOP

先達.......

TOP

先達那一間好

TOP