Auxillite - 疑似ZNAPS團隊新Project

【大伏注意!疑似ZNAPS團隊新Project】
呢個號稱可以幫啲冇3.5mm耳筒插嘅手機一邊充電一邊聽歌嘅「Auxillite」,除咗完全符合晒Kickstarter中伏指標(無團隊詳細資料如名字、相片,又冇詳細CV,或產品技術相片或詳情,只有一條dummy片)之外,仲疑似俾backer踢爆,佢地背後係惡名昭彰嘅「ZNAPS磁能線」團隊負責運作!
如果真係嘅話,即係「咖啡機+磁能線」呢個集團又再出嚟搵食,大家真係要小心,千祈唔好落搭呀!

ww.facebook.com/hkcrowdfund