iphone6s 校咗震, whatsapp及短訊有信息到好似唔識震

我係新手, 請教各位師兄, 我係手機已校了震動, 但有息信到時, 唔覺有震, 是否還要校其他嘢????????