smc原封俾你定係已經開過?
因為我知佢賣an機係會開過先入自己D app. 唔知佢地點賣iphone? ...
joe 發表於 2017-1-6 12:33    佢原封比我,開盒後見四邊無花 就撕開張透明貼,就見到上面打橫天線位有一條條痕,
同日係我格離有條女買部c7 , 我睇住佢界個封條,無開過啵。

TOP